Zarządzenie Nr 60/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 16.11.2020

w sprawie: przystąpienia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Na podstawie art.30 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz.713), art.110ust.3 w związku z art.17ust.2 pkt 4 oraz art.115 ustawy z dnia 12 marca 2004r . o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1876 z późń.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przystępuję do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” współfinansowanego ze środków budżetu państwa.

§ 2.

Zadania określone w § 1 będą realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku w oparciu o ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program „Wspieraj Seniora” oraz o wytyczne do tego Programu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenie powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku i zobowiązuję go do realizacji programu, o którym mowa w §1.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 60/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.11.2020 20:20
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:16.11.2020 20:20