Podwyższenie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w gminie Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 245/XXXIII/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20  kwietnia 2006 r. w sprawie :

podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w gminie Pruchnik.

            Działając na podstawie art. 30 ust. 10 i ust. 10 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z_dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1.

Podwyższa się wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów w określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z 2005 r. z późn. zmianami).

§ 2.

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli legitymujących się stopniem awansu zawodowego nauczyciela stażysty, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych określonych w art. 1 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i dyrektorom jednostek organizacyjnych j/w gminy Pruchnik.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 182/XXIII/05 Rady Gminy Pruchnik z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w gminie Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2006 r.

 


 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 245/XXXIII/06

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 20 kwietnia 2006 r.

 

 

              


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podwyższenie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w gminie Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2006 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż