UCHWAŁA Nr 184/XXIII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie:
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pruchnik
na lata 2005 - 2015.

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 21 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego / Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz.1383 z 2003 r. Nr 113, poz. 1069 oraz z 2004 r. Nr 281, poz. 2783 / Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Ustala się program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pruchnik
 jak niżej :

I.  Prognoza wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy.

 1. W celu realizacji zadań w zakresie tworzenia warunków zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w gminie tworzy się zasób mieszkaniowy.

W skład zasobu wchodzą lokale mieszkalne stanowiące własność gminy :

  1. lokal mieszkalny w miejscowości Świebodna nr 78 o pow. 20 m2
  2. lokal mieszkalny w miejscowości Pruchnik przy ul. Rynek 8/1 o pow. 43.9 m2
  3. lokal mieszkalny w miejscowości Pruchnik przy ul.Rynek 8/2 o pow. 47/6 m2
  4. lokal mieszkalny w miejscowości Pruchnik przy ul.Długiej 32/1 o pow.12 m2
  5. lokal mieszkalny w miejscowości Pruchnik przy ul.1-maja 7/2 o pow. 43.7 m2
  6. lokal mieszkalny w miejscowości Pruchnik przy ul.1-maja 7/3 o pow. 43.4 m2
  7. lokal mieszkalny w miejscowości Pruchnik przy ul.1-maja 7/4 o pow. 30.9 m2
  8. lokal mieszkalny w miejscowości Pruchnik przy.ul.Długiej 32/2 o pow. 23.1 m2
  9. lokal mieszkalny w miejscowości Pruchnik przy.ul.Ks.Markiewicza 26/1 o pow. 50.3 m2
  10. lokal mieszkalny w miejscowości Pruchnik przy ul. Ks. Markiewicza 26/2 o pow. 50.3 m2
  11. lokal mieszkalny w miejscowości Pruchnik przy ul.1-maja 7/1 o pow.18.8 m2
  12. lokal mieszkalny w miejscowości Pruchnik nr 384/1 o pow. 38.6 m2
  13. lokal mieszkalny w miejscowości Pruchnik nr 384/2 o pow. 44.9 m2
  14. lokal mieszkalny w miejscowości Jodłówka 222 o pow. 54.3 m2
  15. lokal mieszkalny w miejscowości Jodłówka 223 o pow. 78 m2
  16. lokal mieszkalny w miejscowości Rozbórz Długi 98 o pow. 52 m2
  17. lokal mieszkalny w miejscowości Kramarzówka 98 o pow. 37.7 m2
  18. lokal mieszkalny w miejscowości Kramarzówka 99 o pow.37.7 m2
  19. lokal mieszkalny w miejscowości Pruchnik przy ul. Długiej 15/1 o pow. 14.5 m2
  20. lokal mieszkalny w miejscowości Hawłowice nr 147/2 o pow. 65 m2
  21. lokal mieszkalny w miejscowości Hawłowice nr 147/3 o pow. 50 m2
  22. lokal mieszkalny w miejscowości Pruchnik przy ul. Szkolnej 10/1 o pow. 53.2 m2
  23. lokal mieszkalny w miejscowości Pruchnik przy ul. Szkolnej 10/3 o pow. 67.4 m2

     2.   Ze stanu zasobu mieszkaniowego wyodrębnia się 6 mieszkań wynajmowanych na czas
           trwania stosunku pracy :

  1. lokal mieszkalny w Pruchniku przy ul.1-maja 7/1 o pow.18.8 m2
  2. lokal mieszkalny w Pruchniku nr 384/1 o pow. 38.6 m2
  3. lokal mieszkalny w Pruchniku nr 384/2 o pow. 44.9 m2
  4. lokal mieszkalny w Jodłówce nr 222 o pow. 54.3 m2
  5. lokal mieszkalny w Kramarzówce nr 98 o pow. 37.7 m2
  6. lokal mieszkalny w Kramarzówce nr 99 o pow. 37.7 m2

     3.   Ze stanu zasobu mieszkaniowego wyodrębnia się 6 mieszkań socjalnych :

  1. lokal mieszkalny w Pruchniku przy ul. Długiej 32/1 o pow. 12 m2
  2. lokal mieszkalny w Pruchniku przy ul. Długiej 15/1 o pow.14.5 m2
  3. lokal mieszkalny w Hawłowicach nr 147/3 o pow. 50 m2
  4. lokal mieszkalny w Świebodnej nr 78 o pow. 20 m2
  5. lokal mieszkalny w Pruchniku przy ul. Długiej 32/2 o pow. 23.1 m2
  6. lokal mieszkalny w Hawłowicach 147/2 o pow. 65 m2

II.  Analiza potrzeb oraz plan remontów

W roku 2005 – 2015 planuje się remonty wynikające z bieżącej eksploatacji budynków . Do zasadniczych prac remontowych zasobów mieszkaniowych gminy należy zaliczyć :

 1. zmiana pokrycia dachowego na budynku w Pruchniku przy ul.1-go Maja , lokale nr 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 .
 2. wymiana stolarki okiennej w lokalach wg. potrzeb

III.  Planowana sprzedaż lokali

W latach 2005 - 2015 nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych, a ewentualna sprzedaż dokonywana będzie na pisemny wniosek ich najemców i prowadzona będzie zgodnie z  przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami .

IV.  Zasady polityki czynszowej .

 1. Stawki czynszu za 1 m˛ powierzchni użytkowej lokalu ustala Wójt zarządzeniem w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Przy ustalaniu czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, Wójt uwzględnia :

          1) czynniki obniżające maksymalną stawkę z tytułu :

  1. braku instalacji gazowej 0 - 5 %
  2. braku instalacji wodociągowej 0 - 5 %
  3. zły stan techniczny 0 - 5 %
  4. lokal socjalny 0 - 50 %

          2) czynniki podwyższające maksymalną stawkę z tytułu :

              a.   za urządzenie kanalizacyjne i sieć kanalizacyjną o - 5 %
              b.   za instalację centralnego ogrzewania o - 5 %
              c.   za centralne położenie w miejscowości Pruchnik ulice Rynek i 1 -maja 0 - 5 %

 1. Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania opłat za dostarczane media w szczególności :
  1. dostawę gazu
  2. dostawę wody
  3. odbioru nieczystości stałych i płynnych
  4. energii elektrycznej
  5. centralnego ogrzewanie

V.  Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami tworzącymi mieszkaniowy zasób
     gminy .

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami tworzącymi mieszkaniowy zasób gminy a także sposób i zasady przydziału mieszkań ustalone zostają odrębną uchwałą Rady Gminy Pruchnik.

VI.  Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy w kolejnych latach będą przychody z czynszów lokali mieszkalnych. Nie wyklucza się także wydzielenia środków z budżetu gminy lub innych źródeł .

VII.  Inne działania związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy.

Przy istniejącym zasobie mieszkaniowym gminy brak jest możliwości stosowania zamiany lokalu zastępczego , dlatego na czas prowadzenia prac remontowych należy okresowo wyłączać części remontowanego lokalu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pruchnik na lata 2005 - 2015
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.04.2005 16:38
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.04.2005 12:19