Określenie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku.

UCHWAŁA Nr 247/XXXIII/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20  kwietnia 2006 r. w sprawie :

określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz._220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z_2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz._1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art. 5 ust._2 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA :

§ 1.

Podwyższyć kryterium dochodowe nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku do 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2.

  1. W decyzji o przyznaniu świadczenia rzeczowego w formie posiłku dla dzieci i młodzieży w_przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach gimnazjalnych oraz szkołach ponadgimnazjalnych, określa się wysokość odpłatności w procentach, którą ponosi świadczeniobiorca lub przyznaje się to świadczenie nieodpłatnie.
  2. Wysokość odpłatności, o której mowa w § 1, ust. 1 określa poniższa tabela:

 Lp.

 Wyszczególnienie 

 Wysokość odpłatności

 1

Rodziny uczniów o dochodach do 150% kryterium dochodowego ustalonego w art. 8, ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

 Nieodpłatnie

 2

Rodziny uczniów o dochodach w wysokości powyżej 150% - 200% kryterium dochodowego ustalonego w art. 8, ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

 10%

 3

Rodziny uczniów o dochodach w wysokości powyżej 200% - 250% kryterium dochodowego ustalonego w art. 8, ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

 30%

 4

Rodziny uczniów o dochodach w wysokości powyżej 250% - 300% kryterium dochodowego ustalonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

 100%

 

              

§ 3.

Pomoc w formie posiłku dla pozostałych dzieci oraz osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych można przyznać zgodnie z zasadami określonymi w § 2 uchwały.

§ 4.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek strony lub pracownika socjalnego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może przyznać pomoc w formie gorącego posiłku - bezpłatnie - mimo przekroczenia ww. kryteriów dochodowych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i_Dyrektorom Szkół i Przedszkoli.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr 143/XIX/2004 Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zasad świadczenia przez gminę pomocy uczniom w zakresie dożywiania w formie posiłków oraz zwrotu wydatków na ten cel.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2006 09:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.