Zmiany w budżecie gminy Pruchnik w 2006 roku

UCHWAŁA Nr 242/XXXIII/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20  kwietnia 2006 r. w sprawie :

zmian w budżecie gminy Pruchnik w 2006 roku.

            Działając na podst. art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA :

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:  110.624 zł
  w tym:
  • subwencja ogólna w części oświatowa w kwocie:  68.611 zł.
  • podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie:  10.687 zł.
  • dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów w kwocie:  17.926 zł.
  • dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków stałych i_okresowych w kwocie:  7.000 zł.
  • dotacje celowe na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne:  800 zł.
  • dotacje celowe na utrzymanie OPS  w kwocie:  5.600 zł.
 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na kwotę:  162.850 zł
  w tym:
  • dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie122.200 zł.
  • dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych odnośnie wypłaty zasiłków okresowych  w kwocie:  33.400 zł.
  • dotację celową na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie:  7.200 zł.
  • dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów w kwocie:  50 zł.

Powyższe zmiany dokonuje się na podstawie decyzji Nr 12 i 14 Wojewody Podkarpackiego oraz pismem Ministra Finansów Nr ST 3-4820-5/2006 i pismem Krajowego Biura Wyborczego w_Przemyślu.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wprowadza się wolne środki w_kwocie 400.000 zł., stanowią one nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

 1. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy o kwotę:  506.624 zł
  tj. 
  • wypłatę stypendiów edukacyjnych:  17.926 zł.
  • wypłatę zasiłków stałych i okresowych (zadania z zakresu administracji rządowej):  7.000 zł.
  • remont centralnego ogrzewania ośrodka zdrowia w Kramarzówce:  11.000 zł.
  • opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w ramach pomocy społecznej:  800_zł.
  • dowóz dzieci do szkół:  6.000 zł.
  • wynagrodzenie osobowe pracowników OPS:  5.600 zł
  • funkcjonowanie placówek oświaty – sport szkolny:  16.000 zł.
  • utrzymanie oddziałów przedszkolnych:  4.000 zł.
  • budowa nowych punktów oświetleniowych:  25.000 zł.
  • remont dróg gminnych:  300.000 zł.
  • remonty bieżące szkół podstawowych:  29.298 zł.
  • dokumentacja na modernizację sieci wodociągowej Pruchnik – Kramarzówka:  20.000 zł.
  • utrzymanie usług opiekuńczych:  4.000 zł.
  • dokumentacja sieci wodociągowej Pruchnik – Korzenie:  30.000 zł.
  • dokumentacja sieci wodociągowej Pruchnik – Poprzeczka:  6.000 zł.
  • dokumentacja zagospodarowania sieci wodnej parku w Pruchniku:  2.000 zł.
  • zlecenie usług w sprawie uregulowania stanu prawnego dróg gminnych:  17.000 zł.
  • wypłata ekwiwalentu za drzewa przyjęte na mienie komunalne w ramach scalenia w_miejscowości Świebodna:  5.000 zł.
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę:  178.850 zł
  tj. 
  • wypłata świadczeń rodzinnych:  122.200 zł.
  • wypłata zasiłków okresowych:  33.400 zł.
  • dożywianie dzieci w szkołach:  7.200 zł.
  • zakup usługi odnośnie aktualizacji spisów wyborców  50 zł.
  • funkcjonowanie sportu gminnego:  16.000 zł.
 3. Dokonuje się zwiększenia w jednych podziałach klasyfikacji a zmniejszenia w drugich celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb na kwotę:  30.377 zł.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 3  do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zwiększa się dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Pruchniku na pracę w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury – remont zabytkowego ołtarza głównego w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa o kwotę 20.000 zł. Zabytek wpisano do rejestracji pod numerem B-205.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 


 


 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik w 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2006 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.