Zarządzenie Nr 65/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 16.12.2020

w sprawie: trybu i sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny Gminy Pruchnik za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 961 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIX/125/2020 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pruchnik za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Prawo do wypłaty ekwiwalentu nabywa członek OSP za każdą godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, o ile dana osoba nie zachowała za ten czas prawa do wynagrodzenia ze stosunku pracy, przy czym czas działania do 30 minut pomija się, a powyżej 30 minut zaokrągla się do pełnej godziny.
  2. W przypadku działań ratowniczych wypłaca się ekwiwalent członkowi OSP spełniającemu warunki określone w art. 19 ust. 1 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
  3. W przypadku szkoleń pożarniczych ekwiwalent wypłaca się członkowi OSP, który uczestniczył w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

§ 2.

Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę wypłaca się na podstawie złożonego wniosku. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu może złożyć członek OSP indywidualnie lub jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zbiorczo.

Do każdego wniosku należy dołączyć potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

  1. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu składany przez członka OSP indywidualnie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu składany przez jednostkę OSP zbiorczo stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
  3. Wzór potwierdzenia udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 3.

  1. Wnioski, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 składa się Urzędzie Miejskim w Pruchniku do 20 dnia miesiąca kończącego kwartał, w którym miało miejsce działanie ratownicze lub szkolenie pożarnicze. Zdarzenia, które wystąpią po tym terminie będą rozliczane w następnym kwartale.
  2. Wnioski za działania ratownicze lub szkolenia pożarnicze należy składać jednorazowo za cały kwartał.
  3. Ekwiwalent, o którym mowa w § 1 wypłacany jest do ostatniego dnia kwartału,
  4. w którym złożono wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 na konta członków OSP podanych we wnioskach, których mowa w § 2 ust. 1 i 2. lub w Kasie Urzędu.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Pruchnika z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie trybu i sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny Gminy Pruchnik za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 65/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.12.2020 19:29
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:03.01.2021 19:48