Budowa sieci woociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Świebodna i Jodłówka -Kościół

Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.plFORMULARZ ZP-403

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak   Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2007  Pozycja 26455
Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gmina Pruchnik

Adres pocztowy:

ul. Rynek 1 / 1

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Pruchnik

37-560

podkarpackie

Telefon:

Fax:

016 6288024

016 6288024


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa sieci wodociągowej o długości 4,5km oraz przyłączami domowymi o dł. 1,8 km w miejscowości Świebodna i Jodłówka Kościół


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
    Roboty budowlane Dostawy Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Budowa sieci wodociągowej o dł 4,5 km oraz przyłączami domowymi o dł 1,8 km w miejscowości Świebodna i Jodłówka. 1/ sieć wodociągowa z rur PE (16) fi 110 -4,0km 2/ sieć wodociągowa z rur PE (16) fi 90-0,5 km 3/ przyłącza z rur PE (16) fi 32 1,17 km , 4/ przyłącza z rur PE (16) fi 40 -0,35km, 5/ przyłącza z rur PE (16) fi 50 - 0,3 km

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Glówny przedmiot

45.23.13.00-8

Dodatkowe przedmioty

45.11.12.00-0II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 329797.72   Waluta PLN


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak Nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr:

NAZWA


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   29/06/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  
5

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Usługowy Zakład instalacji Wod-Kan CO i Gaz Zbigniew Gaweł

Adres pocztowy:

Palikówka 199

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

Palikówka

36-073

podkarpackie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:
    
329797.72

Oferta z najniższą ceną:   329797.72 / Oferta z najwyższą ceną:   446866.35


Waluta:  
PLN

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci woociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Świebodna i Jodłówka -Kościół
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2007 08:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż