Zarządzenie Nr 57/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 4.11.2020

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.poz. 506) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 157 478,00zł, w tym:
 • dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 136 113zł, z przeznaczeniem na:
  a) dot. ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS 739,00zł
  b) program „ Za życiem” 25 236,00zł
  c) wypłata świadczeń rodzinnych 110 138,00zł
 • dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 21 365,00zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 18 742,00zł, w tym:

 • dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 877,00zł, z przeznaczeniem na:
  a) składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 497,00zł
  b) wsparcie rodziny 6 380,00zł
 • dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 9 865,00zł, z przeznaczeniem na :
  a) zasiłki stałe 7 169,00zł
  b) usługi opiekuńcze 1 950,00zł
  c) składki na ubezpieczenie zdrowotne 746,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr F-VI.3111.1.258.2020,
F-VI.3111.2.199.2020, F-VI.3111.2.187.2020, F-VI.3111.1.259.2020,F-VI.3111.1.250.2020,
F-VI.3111.1.248.2020,F-VI.3111.1.247.2020,

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 157 478,00zł, w tym:

 • realizację zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS 739,00zł
 • bieżące wydatki w ŚDS 25 236,00zł
 • wypłata świadczeń rodzinnych 110 138,00zł
 • na zadania z zakresu pomocy społecznej 21 365,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 18 742,00zł, w tym:

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 243,00zł
 • wsparcie rodziny 6 380,00zł
 • zasiłki stałe 7 169,00zł
 • usługi opiekuńcze 1 950,00zł

§ 3.

Dokonuje się zmian w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 5 100,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 800,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:04.11.2020 22:21
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:04.11.2020 22:21