Zarządzenie Nr 54/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 16.10.2020

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.poz. 506) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 69 622,89zł, w tym:

 • dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 60 622,89zł, z przeznaczeniem na realizację wypłaty części podatku akcyzowego
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 9 000,00zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 23 453,50zł, w tym:

 • dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 377,50zł, z przeznaczeniem na:
  a) kwalifikację wojskową 100,00zł
  b) ośrodki wsparcia 19 277,50zł
 • dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 4 076,00zł, z przeznaczeniem na zasiłki stałe i okresowe .

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr F – VI.3111.1.233.2020,
F-VI.3111.1.237.2020, F-VI.3111.1.236.2020, F-VI.3111.2.186.2020

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 69 622,89zł, w tym:

 • realizację wypłaty części podatku akcyzowego 60 622,89zł
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 9 000,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 23 453,50zł, w tym:

 • kwalifikację wojskową 100,00zł
 • ośrodki wsparcia 19 277,50zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 8 400,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w jednostkach oświatowych na kwotę 31 536,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym OPS w Pruchniku na kwotę 14 427,75zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 54/2020 z dnia 16 października 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.10.2020 21:51
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:05.01.2021 22:01