Zarządzenie Nr 45/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 26.08.2020

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.poz. 506) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 32 479,00zł, w tym:

 • dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 18 246,00zł z przeznaczeniem na:
  a) bieżące funkcjonowania ŚDS 4 000,00zł
  b) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne 14 246,00zł
 • dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 14 233,00zł, z przeznaczeniem na:
  a) wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze 10 180,00zł
  b) zasiłki stałe 4 053,00zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3 521,00zł, w tym:

 • dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 3 521,00zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr F-VI.3111.1.163.2020, F-VI.3111.2.137.2020, F-VI.3111.1.166.2020F-VI.3111.1.165.2020,
Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 32 479,00zł, w tym:
a) bieżące funkcjonowania ŚDS 4 000,00zł
b) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne 14 246,00zł
c) wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze 10 180,00zł
d) zasiłki stałe 4 053,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 521,00zł, w tym:
a) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane składki za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 3 521,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym   Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 93 794,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym ZGK w Pruchniku na kwotę 3 000,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na terenie gminy na kwotę 32 834,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 45/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.08.2020 22:02
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:05.01.2021 22:18