Zarządzenie Nr 41/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 13.08.2020

w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku od dnia 1 września 2020 r. (na wniosek dyrektora ww. szkoły o wyrażenie zgody z dnia 10.08.2020 r.).

§ 2.

Wydana zgoda jest ważna bezterminowo pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań, zawartych w § 21 ust. 3-5 oraz w § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

§ 3.

Zgoda traci ważność w przypadku, gdy przestanie być spełniane którekolwiek z wymagań, od których uzależnione jest jej wydanie. W takiej sytuacji szkoła musi zaprzestać prowadzenia wyłącznie dzienników elektronicznych i rozpocząć prowadzenie dzienników w formie papierowej. Szkoła zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym organ prowadzący.

§ 4.

Zobowiązuję dyrektora szkoły wymienionej w § 1 do opracowania i wdrażania regulaminu funkcjonowania dziennika elektronicznego oraz odpowiednich procedur dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa danych i ciągłości dostępu do nich.

§ 5.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:13.08.2020 21:17
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:13.08.2020 21:17