Zarządzenie Nr 37/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 02.07.2020

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.poz. 506) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 62 063,00zł, w tym:

  • dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 46 740,00zł,  z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
  • dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 9 323,00zł,  z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń 6 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP nr F-VI.3111.2.104.2020
oraz KBW Nr DPR 802-10/20.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 62 063,00zł, w tym:

  • przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 46 740,00zł
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń 6 000,00zł
  • bieżące funkcjonowanie OPS 9 323,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 30 000,00zł.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25 000,00zł,  z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych .

W dniach 19-23.06.2020 roku na terenie gminy Pruchnik wystąpiła klęska żywiołowa w postaci powodzi opadowej.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w jednostkach oświatowych na kwotę 5 820,00zł.
Szczegóły zawiera zła. Nr 2 do niniejszego zarządzania.

§ 6.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w OPS w Pruchniku na kwotę 3 320,00zł.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 37/2020 z dnia 2 lipca 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:02.07.2020 21:51
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:02.07.2020 21:51