Zarządzenie Nr 34/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 26.06.2020

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.poz. 506) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 107 747,00zł, w tym:
 • dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 33 397,00zł,  z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
 • dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 71 850,00zł,  z przeznaczeniem na:
  a) wypłatę zasiłków stałych 22 980,00zł
  b) pomoc w zakresie dożywiania 48 870,00zł
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2 500,00zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 107 747,00zł, w tym:

 • przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 33 397,00zł
 • wypłatę zasiłków stałych 22 980,00zł
 • pomoc w zakresie dożywiania 48 870,00zł
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2 500,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji nr MF/FS4.4143.3.164.2020.MF.2291, MF/FS4.4143.3.192.2020.MF.2343, DPR 802-6/20,802-9/20

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym w Przedszkolu Publicznym w Pruchniku na kwotę 7 000,00zł.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w dziale 900.
Szczegóły zawiera zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.06.2020 22:11
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:26.06.2020 22:11