Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach : Jodłówka- Pagór, Jodłówka Parcelacja, Hawłowice Dolne, Pruchnik Dolny, Gmina PruchnikFORMULARZ ZP-403

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak   Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2007  Pozycja 27061
Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gmina Pruchnik

Adres pocztowy:

ul. Rynek 1 / 1

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Pruchnik

37-560

podkarpackie

Telefon:

Fax:

016 6288024

016 6288024


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach : Jodłówka- Pagór, Jodłówka Parcelacja, Hawłowice Dolne, Pruchnik Dolny, Gmina Pruchnik


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
    Roboty budowlane Dostawy Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Remont nawierzchni dróg gminnych poprzez : 1/Wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem gr do 10cm wraz robotami towarzyszącymi 3040m2 2/ Wyprofilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową gr 2-3-4-5 cm 5490m2 3/Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 4 cm 1700m2

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Glówny przedmiot

45.23.31.40-2

Dodatkowe przedmioty

45.23.31.42-6II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 263830.00   Waluta PLN


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak Nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr:

NAZWA


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   29/06/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  
1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Budowa Dróg i Mostów Józef Babiś

Adres pocztowy:

Oś Pułaskiego 7/12

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

Jarosław

37-500

podkarpackie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:
    
263830.00

Oferta z najniższą ceną:   263830.00 / Oferta z najwyższą ceną:   263830.00


Waluta:  
PLN

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach : Jodłówka- Pagór, Jodłówka Parcelacja, Hawłowice Dolne, Pruchnik Dolny, Gmina Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2007 14:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż