UCHWAŁA Nr 186/XXIII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie:
ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ na terenie Gminy Pruchnik, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

 

Działając na podstawie art. 12 ust 1 ustawy z dnia 6 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /jednility tekst ustawy Dz.U. Nr. 147 poz. 1231 z 2002 roku z póź. zmianami/, oraz art. 18 ust 2 pkt15, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr. 142 poz 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami /. Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Ustalić dla terenu Gminy Pruchnik 20 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % zawartości alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr. 266/XLI/2002 Rady Gminy Pruchnik z dnia 10 lipca 2002 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.04.2005 17:01
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.04.2005 12:19