Remont-odbudowa drogi nawierzchni drogi gminnej Świebodna-Jodłówka Parcelacja

GK  3410/15/2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Remont poprzez odbudowę infrastruktury drogowej” nawierzchni drogi gminnej Świebodna-        Jodłówka Parcelacja ,  na terenie Gminy Pruchnik.

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

     Gmina Pruchnik

    Ul Rynek 1

    37-560  Pruchnik

     www.pruchnik.bip.info.pl

     E-mail : ugpruchnik@post.pl

     Godziny urzędowania  w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 14:00
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Główny przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruchnik.bip.info.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

        Remont- odbudowa  nawierzchni   drogi gminnej Świebodna –Jodłówka Parcelacja poprzez :

1/ Oczyszczenie nawierzchni drogowej mechanicznie    2170m2

2/ Wyrównanie istniejącej podbudowy  mieszanką mineralno-bitumiczną   29,22 t

3/ Profilowanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem gr  do 15cm 

            wraz robotami towarzyszącymi  2015,0m2

4/ Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową śr.  gr 5cm     1982,5m2                              

5/Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 3 cm                                         1982,5m2

Szczegółowo został określony w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącymi załączniki do SIWZ.

CPV 45.23.32.26-9  drogi dojazdowe

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane- wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych:  
Świebodna –Jodlówka Parcelacja
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2007r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 pzp.
2. Minimalne kryteria kwalifikacyjne dla Wykonawców przystępujących do przetargu są następujące:
a) Wykonawca winien być firmą, osobą fizyczną lub konsorcjum firm zarejestrowanych, zdolnym do wykonania robót określonych w siwz,
b) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie - roboty budowlano podobne do przedmiotu zamówienia min jedno zadanie w wykonaniu robót drogowych o wartości co najmniej 180 000 zł.
Przez „podobne” rozumie się roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
c) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia - uprawnienia budowlane w specjalności  
drogowej.
d) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
e) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniający wykonanie zamówienia
f) Wykonawca nie może zalegać z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne odpowiednio na rzecz Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS).
g) Wykonawca powinien dysponować narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
h) Wykonawca wniesie wadium przetargowe w wysokości określonej w pkt.8 siwz.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków Oferent musi załączyć do oferty dokumenty wymagane w pkt. 6 siwz na podstawie których zostanie dokonana ocena.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg   

                       formuły „spełnia – nie spełnia”.


8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Wszyscy Wykonawcy muszą dostarczyć następujące informacje i dokumenty wraz ze swoją Ofertą:

1.      Formularz oferty przetargowej na roboty budowlane (załącznik nr 1do SIWZ)

2.      Dowód wniesienia wadium w/g pkt. 8 zgodnie z art 45 ust. 1 pkt. 6 i 7 pzp.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

-         pieniądzu;

-         poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK, z tym że poręczenie kasy  jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

-         gwarancjach bankowych;

-         gwarancjach ubezpieczeniowych;

-         poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej  Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto     

Banku  Spółdzielczy w Jarosławiu  90 9096 0004 2003 0018 0975 0007 .

Dowód wpłaty wadium można załączyć do oferty lub wnieść je oddzielnie.

3.      Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie -dotyczy spółki cywilnej

W przypadku Konsorcjum należy dołączyć list intencyjny wspólników chcących startować wspólnie oraz ustanowienie przez te firmy wspólnego pełnomocnika (w oryginale).

4.      Oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone w trybie art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.      Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo  zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.      Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. ust 1 pkt 9 ustawy Prawo  zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.      Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnień, odroczeń lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.      Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( lub KRUS) potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnień, odroczeń lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10.  Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego referenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a przypadku wykonawców którzy nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres.

11.  Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzających, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową minimalna kwota 180.000zł , wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

12.  Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

13. Wykaz  personelu kluczowego przewidzianego do realizacji zamówienia        
Do wykazu należy załączyć uprawnienia budowlane  w specjalności 
drogowej oraz aktualne zaświadczenia (z datą ważności w momencie składania ofert) o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

14.  Wykaz robót budowlanych podobnych do przedmiotu zamówienia wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie – min jedno  zadanie w wykonywaniu  nawierzchni drogowej  o wartości  nie mniejszej niż  180 000zł  
Przez „podobne” rozumie się roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

Do wykazu należy dołączyć stosowne referencje od instytucji na rzecz, których Wykonawca świadczył wymienione w wykazie roboty i wykonał je z należytą starannością.

15.  Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, jakimi dysponuje Wykonawca.

16. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót  oraz dokumentacji projektowej i zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania robót. Kosztorys ma zawierać  składniki cenotwórcze

17. Oświadczenie wykonawcy jaką część lub zakres zamówienia  powierzy podwykonawcom

18.  Harmonogram rzeczowo-finansowy  robót

19.  Pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów oferty i podpisania umowy, o ile nie wynika ono z innych złożonych dokumentów  

W przypadku oferty Konsorcjum każdy z członków konsorcjum powinien złożyć dokumenty wymienione w pkt. 5,6,7 oraz pkt. 10, 11 oraz oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 pzp. Pozostałe dokumenty oraz oświadczenie z art. 22 ust. 1 upzp członkowie konsorcjum mogą złożyć razem lub oddzielnie.

      Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana

                      wg formuły „spełnia – nie spełnia”.


9. Informacja na temat wadium.

 Wadium w wysokości 3 700,00zł (słownie: trzy tysiące siedemset zł), wniesione jednej lub kilku  formach określonych art.45 ust 6lub7 pzp
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
-najniższa cena -100 %


11. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Pruchnik, ul Rynek 1 , 37-560 Pruchnik, pokój nr 15 (sekretariat)
do dnia 10.08.2007 r. do godz. 10:00
12. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Pruchnik, ul Rynek 1 , 37-560 Pruchnik, pokój nr 9,
 
dnia 10.08.2007 r. o godz. 10.05
13. Termin związania ofertą - okres 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert.
14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
15. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
17. Zamawiający nie dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających.
18. Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.
19. Pracownikami uprawnionym do udzielenia informacji jest: Elżbieta Barszczak tel/fax 016/6236113

Niniejsze ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2007 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont-odbudowa drogi nawierzchni drogi gminnej Świebodna-Jodłówka Parcelacja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.07.2007 15:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż