BURMISTRZ PRUCHNIKA

Działając na podstawie art. 28, art. 31, art 37. ust. 1 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zmianami) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 16 listopada 2020 roku Nr XX/141/2020 roku,

OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości w Rozborzu Długim Gmina Pruchnik.

1. Oznaczenie nieruchomości według Księgi Wieczystej, położenie i opis nieruchomości, jej powierzchnia, cena wywoławcza, wysokość wadium i termin oraz miejsce przetargu:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka numer 1128 o pow. 0,2092 ha w Rozborzu Długim gmina Pruchnik- zabudowanej budynkiem magazynowym, parterowym murowanym, niepodpiwniczonym zbudowanym w latach 60 ubiegłego wieku, o konstrukcji tradycyjnej zbudowany z cegły palonej i pustaków (ściany zewnętrzne) na fundamentach betonowych wylewanych na mokro, od zewnątrz otynkowany. Konstrukcja przykrywająca budynek to dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty eternitem falistym. Posadzka cementowo – piaskowa . Okna i drzwi drewniane typowe dla okresu budowy. Budynek o powierzchni użytkowej 150,3 m2. Stan techniczny budynku przeciętny wymaga gruntownego remontu. Działka położona w strefie centralnej wsi i pośredniej gminy, służąca celom usługowym (magazyn materiałów i maszyn służących do budowy dróg), o kształcie nieforemnym, granicach widocznych, na terenach zalewowych. Wyposażona w media w sposób niepełny w sąsiedztwie kompleksu mieszkalnego. Nieruchomość położona przy drodze wojewódzkiej nr 881 Łańcut –Żurawica. Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy na okres 10 lat. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Jarosławiu – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1J/00057867/3. Działy III i IV – wolne od wpisów.

2. Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi - 37 330,00 złotych. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.

3. Wadium wynosi - 7 000,00 złotych.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2021 roku o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku przy ulicy Rynek 1.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

6. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie określony.

7. Minimalne postąpienie: zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uwagi: przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem przetargu.

8. Wymienione w pkt 3 wadium w pieniądzu musi być zaksięgowane na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku nr konta 35 9096 0004 2003 0018 0975 0027 najpóźniej w dniu 24 maja 2021 roku.

9. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba , która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od jego zamknięcia- bez oprocentowania.

10. Przed przystąpieniem do przetargu, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej:

  •  oryginalny dowód wpłaty wadium,
  •  dokument tożsamości.

11. Oferent wybrany w wyniku przetargu jest zobowiązany, przed dniem zawarcia aktu notarialnego do dokonania wpłaty na wskazane konto Gminy Pruchnik ,jednorazowo całej ceny nabycia nieruchomości pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.

12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności ponosi nabywca w całości. Termin i miejsce spisania umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

13. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym oraz  granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomości będące przedmiotem przetargu zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz z wypisem z ewidencji gruntów. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

14. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój numer 17 telefon (16) 6288024 wewnętrzny 24 lub (16) 6236124 w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieograniczony przetarg (ustny) na sprzedaż nieruchomości w Rozborzu Długim Gmina Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.04.2021 23:24
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:26.04.2021 23:24