BURMISTRZ PRUCHNIKA

Działając na podstawie art. 28, art. 31, art 37. ust. 1 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zmianami) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 18.01.2018 roku Nr XXXVI/264/2018 i Zarządzenia Burmistrza Pruchnika nr 3/2021 z dnia 28.01.2021 roku

OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości (lokal użytkowy) w Pruchniku.

1. Oznaczenie nieruchomości według Księgi Wieczystej, położenie i opis nieruchomości, jej powierzchnia, cena wywoławcza, wysokość wadium i termin oraz miejsce przetargu:

Nieruchomość – lokal numer 2 w budynku usytuowanym na działce nr 2928 w Pruchniku przy ulicy Jana Pawła II 18. Budynek usługowo mieszkalny dwukondygnacyjny w którym na parterze znajduje się miedzy innymi lokal usługowy nr 2. Działka położona w strefie centralnej miasta, lekko pochylona w kierunku południowym, o kształcie nieregularnym, wyposażona w media w sposób pełny. Położenie działki atrakcyjne z dobrym dostępem do usług, administracji, drogi wojewódzkiej nr 881 która stanowi jej północno – zachodnia granicę. Budynek w którym wyodrębniono lokal użytkowy nr 2 wybudowany został na przełomie XIX i XX wieku o wymiarach 12,90 m x 18,30 m jednopiętrowy w całości podpiwniczony, wyposażony w media w sposób pełny o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Konstrukcja dachu drewniana wielospadowa pokryta blachą trapezową. Ściany wewnętrzne murowane z cegły, tynki cementowo wapienne z zewnątrz i na wewnątrz budynku. Okna i drzwi drewniane typowe dla okresu budowy, w części budynku wymienione na PCV. W pomieszczeniach w zależności od funkcji podłoga z płytek ceramicznych, wykładzin PCV, desek drewnianych, posadzki betonowe. Stan podłóg i posadzek dobry. Stan techniczny budynku średni wymagający konserwacji i napraw oraz docieplenia. Powierzchnia lokalu nr 2 - 18,50 m2 powierzchni użytkowej. W lokalu nr 2 znajduje się centrala telefoniczna. Na lokal zawarta jest umowa najmu na czas nieoznaczony. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Jarosławiu – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1J/00078810/2. Działy III i IV – wolne od wpisów.

2. Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi - 29 500,00 złotych. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.

3. Wadium wynosi - 5 000,00 złotych.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2021 roku o godz. 11.00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku przy ulicy Rynek 1.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

6. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie określony.

7. Minimalne postąpienie: zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uwagi: przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem przetargu.

8. Wymienione w pkt 3 wadium w pieniądzu musi być zaksięgowane na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku nr konta 35 9096 0004 2003 0018 0975 0027 najpóźniej w dniu 24 maja 2021 roku.

9. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od jego zamknięcia- bez oprocentowania.

10. Przed przystąpieniem do przetargu, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej:

  • oryginalny dowód wpłaty wadium,
  • dokument tożsamości,
  • przedłożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Oferent wybrany w wyniku przetargu jest zobowiązany, przed dniem zawarcia aktu notarialnego do dokonania wpłaty na wskazane konto Gminy Pruchnik ,jednorazowo całej ceny nabycia nieruchomości pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.

12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności ponosi nabywca w całości. Termin i miejsce spisania umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

13. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym oraz granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomości będące przedmiotem przetargu zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz z wypisem z ewidencji gruntów. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

14. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój numer 17 telefon (16) 6288024 wewnętrzny 24 lub (16) 6236124 w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż nieruchomości (lokal użytkowy) w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.04.2021 23:33
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:26.04.2021 23:33