UCHWAŁA Nr 187/XXIII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie:
dokonania zamiany gruntu w Pruchniku

Działając na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 1 ar. 18 ust. 2 p 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / tekst jednolity ustawy. Dz. U. Nr. 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1, art.15 ust.1 i art 37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami/ jednolity tekst ustawy z dnia 30 listopada 2004 roku Dz. U. Nr. 261 poz. 2603/ Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1

  1. Dokonać zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruchnik oznaczonej jako działka Nr. 2035/4 o powierzchni 0,0191 ha w Pruchniku za działkę Nr. 2035/5 o powierzchni 0,0190 ha w Pruchniku stanowiącą współwłasność Państwa Mika Bogusława 3/16 części, Pawłowicz Aleksander 3/16 części, Pawłowicz Stefania 4/16 części, Szmeling Halina 3/16 części i Wodecka Emilia 3/16 części. Zamiany dokonuje się celem wydzielenia gruntu pod lokalizację inwestycji celu publicznego - lokalizacja zabytkowego domu drewnianego we wschodniej pierzei Rynku na zasadzie jej uzupełnienia, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Budynek zostanie przystosowany do funkcji z zakresu kultury i turystyki.
  2. Rozliczenie wartości zamienianych nieruchomości nastąpi zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokonanie zamiany gruntu w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.04.2005 17:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.04.2005 12:20