Remont drogi transportu rolnego w pruchniku cz II

GK  3410/16/2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

         Remontu drogi transportu rolnego w miejscowości Pruchnik nr 1810,

Gmina Pruchnik   etap II

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

     Gmina Pruchnik

    Ul Rynek 1

    37-560  Pruchnik

     www.pruchnik.bip.info.pl

     E-mail : ugpruchnik@post.pl

     Godziny urzędowania  w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 14:00
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Główny przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruchnik.bip.info.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

  remontu drogi transportu rolnego w miejscowości Pruchnik nr 1810 etap II,

 w tym:

1  Oczyszczenie i utwardzenie nawierzchni  tłuczniem – klinowanej klińcem

                 po uwałowaniu  gr  7 cm                         540m2

    Szczegółowo został określony w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i

    odbioru robót stanowiącymi załączniki do SIWZ.

CPV 45.23.32.26-9  drogi dojazdowe

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane- wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Pruchnik
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 27.09.2007r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 pzp.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków Oferent musi załączyć do oferty dokumenty wymagane w pkt. 6 siwz na podstawie których zostanie dokonana ocena.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg   

                       formuły „spełnia – nie spełnia”.


8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 Wszyscy Wykonawcy muszą dostarczyć następujące informacje i dokumenty wraz ze swoją Ofertą:

1.      Formularz oferty przetargowej na roboty budowlane (załącznik nr 1do SIWZ)

2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.      Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie -dotyczy spółki cywilnej

W przypadku Konsorcjum należy dołączyć list intencyjny wspólników chcących startować wspólnie oraz ustanowienie przez te firmy wspólnego pełnomocnika (w oryginale).

4.      Oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone w trybie art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.      Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót

6.      Oświadczenie wykonawcy jaką część lub zakres zamówienia  powierzy podwykonawcom

7.      Pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów oferty i podpisania umowy, o ile nie wynika ono z innych złożonych dokumentów  

W przypadku oferty Konsorcjum każdy z członków konsorcjum powinien złożyć dokumenty wymienione w pkt 4  oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 pzp. Pozostałe dokumenty oraz oświadczenie z art. 22 ust. 1 upzp członkowie konsorcjum mogą złożyć razem lub oddzielnie.


9. Informacja na temat wadium.

 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
-najniższa cena -100 %


11. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Pruchnik, ul Rynek 1 , 37-560 Pruchnik, pokój nr 15 (sekretariat)
do dnia 10.08.2007 r. do godz. 11:00
12. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Pruchnik, ul Rynek 1 , 37-560 Pruchnik, pokój nr 9,
 
dnia 10.08.2007 r. o godz. 11.05
13. Termin związania ofertą - okres 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert.
14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
15. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
17. Zamawiający nie dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających.
18. Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.
19. Pracownikami uprawnionym do udzielenia informacji jest: Elżbieta Barszczak tel/fax 016/6236113

Niniejsze ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2007 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi transportu rolnego w pruchniku cz II
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.07.2007 12:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż