UCHWAŁA Nr 185/XXIII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie:
ustalenia regulaminu wynajmowania lokali będących własnością Gminy Pruchnik

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1

 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pruchnik.
 2. Zasób mieszkaniowy Gminy Pruchnik służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób na stałe zameldowanych w Gminie Pruchnik.

§ 2

Lokale będące w mieszkaniowym zasobie gminy mogą być oddane w najem osobom pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych, osiągających dochód, przypadający na członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku:

   1.  Dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu na czas nie określony

 • nie przekraczający 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,
 • nie przekraczający 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

   2.  Dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego

 • nie przekraczający 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
 • nie przekraczający 70 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
  obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

§ 3

Dochód miesięczny gospodarstwa domowego, stanowią dochody wnioskodawcy i członków jego rodziny wykazane i udokumentowane ze wszystkich źródeł ich uzyskania. Za dochód miesięczny uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

§ 4

Za osoby posiadające trudne warunki mieszkaniowe uważa się także osoby:

 1. mieszkające w lokalach, w których na 1 osobę przypada mniej niż 7 m2 powierzchni lokalu;
 2. zostały pozbawione możliwości zamieszkania w dotychczas zajmowanym lokalu
  z przyczyn losowych (np. pożar, powódź, osunięcia ziemi) i nie mają uprawnień do lokalu zamiennego.

§ 5

W drodze wyjątku na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Gminy dopuszcza się możliwość wynajmu lokalu będącego częścią zasobów mieszkaniowych gminy osobom niezbędnym dla gminy ze względu na rodzaj wykonywanej przez nich pracy bez względu na miejsce zamieszkania, warunki materialne i mieszkaniowe.

§ 6

 1. W szczególnych przypadkach dotychczasowi najemcy lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pruchnik mogą, za zgodą Wójta, dokonywać dwustronnej zamiany zajmowanych przez siebie lokali.
 2. Do przypadków, o których mowa w ust. 1 zalicza się:

 • nadmierne zagęszczenie w lokalu, zwłaszcza, gdy druga strona zajmuje lokal, którego wielkość przekracza potrzeby i warunki materialne,
 • powstanie warunków rodzinnych uzasadniających zmianę miejsca zamieszkania,
 • względy zdrowotne uzasadniające konieczność zamieszkania w innym lokalu.

§ 7

Dotychczasowy najemca lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pruchnik, w szczególnych przypadkach może zostać przeniesiony do innego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pruchnik. W miarę możliwości nowy lokal nie powinien być o standardzie gorszym od dotychczas zajmowanego.

§ 8

Do ubiegania się o wynajęcie lokalu komunalnego niezbędne jest złożenie wniosku w formie pisemnej w Urzędzie Gminy.

§ 9

 1. Wnioski o przydział mieszkania opiniuje Komisja Budżetowa Rady Gminy Pruchnik. Oceniając Komisja kieruje się przede wszystkim: liczbą osób w rodzinie, dochodem na osobę, dotychczasowymi warunkami mieszkaniowymi.
 2. Komisja zastrzega sobie możliwość kontroli dotychczasowych warunków mieszkaniowych osoby składającej wniosek o przyznanie jej mieszkania komunalnego poprzez dokonanie wizji lokalowych.

§ 10

Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz sposób wyboru osób z którymi umowy najmu będą zawierane jest jawny. Jawność postępowania, polega na wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy:

 1. informacji o wolnych lokalach mieszkalnych,
 2. informacji o lokalach mieszkalnych, na które zostaną zawarte umowy najmu.

§ 11

Wójt, w stosunku do osób pozostałych w lokalu opuszczonym przez najemcę lub osób, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, wszczyna postępowanie zmierzające do opróżnienia lokalu.

§ 12

 1. W przypadkach szczególnych, uzasadnionych ważnymi względami społecznymi, Wójt Gminy może, po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetowej Rady Gminy, odstąpić od uregulowań zawartych w uchwale i wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu.
 2. Wójt Gminy Pruchnik w sprawozdaniu rocznym składa informację Radzie Gminy
  o podjętych przydziałach w trybie niniejszego paragrafu wraz z uzasadnieniem.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie regulaminu wynajmowania lokali będących własnością Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.04.2005 16:40
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak