Ogłoszenie o wyniku postępowania o numerze 2021/BZP 00227340/01 z dnia 2021-10-11 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - W ZAŁĄCZENIU

Na podstawie art. 309 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania.

Celem dopełnienia stosowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zasady przejrzystości, jawności Zamawiający udostępnia ogłoszenie o wyniku postępowania dla wszystkich zainteresowanych. W załączeniu do pobrania poniżej.

 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.09.2021 r. DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

OSP3/1/2021                                                                         Pruchnik, dnia 22-09-2021r.

Informacja z otwarcia ofert ..... w załaczeniu do pobrania

 

OSP3/1/2021                                                                         Pruchnik, dnia 22-09-2021r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

pn. Remont samochodu gaśniczego Star 266” ........w załączeniu

 

ZMIANA OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 2021/BZP 00177758/01 z dnia 2021-09-10 dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp

Usługi

Remont samochodu gaśniczego Star 266

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Pruchniku nr 3

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180379333

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: KSIEDZA BRONISŁAWA MARKIEWICZA 263

1.4.2.) Miejscowość: Pruchnik

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-560

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 166288118

1.4.8.) Numer faksu: +48 166236125

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@gminapruchnik.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający subsydiowany

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność- ochrona przeciwpożarowa

W SEKCJI III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU DOKONUJE SIĘ ZMIANY W PKT:

BYŁO:

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Remont samochodu

gaśniczego Star 266”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres remontu został określony w załączniku nr 7 do SWZ.

POWINNO BYĆ:

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Remont samochodu

gaśniczego Star 266”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres remontu został określony w ZMODYFIKOWANYM załączniku nr 7 do SWZ.

BYŁO:

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-09-17 10:00

POWINNO BYĆ:

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-09-22 10:00

W SEKCJI VI – INFORMACJE DODATKOWE DOKONUJE SIĘ ZMIANY W PKT:

BYŁO:

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17-09-2021 r., o godz. 10:30

4. Szczegółowe informacje zawarto w dokumentacji postępowania.

POWINNO BYĆ:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22-09-2021 r., o godz. 10:30

4. Szczegółowe informacje zawarto w dokumentacji postępowania dostępnej na stronie www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/inne podmioty/Ochotnicza Straż Pożarna w Pruchniku nr 3 - Remont samochodu gaśniczego Star 266

 

ZMIANA SIWZ

OSP3/1/2021                                                                           Pruchnik, dnia 16-09-2021 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na Remont samochodu gaśniczego Star 266

 

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie:

Załącznika nr 7 do SWZ opis przedmiotu zamówienia - zmodyfikowany załącznik zostaje opublikowany na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 

Jednocześnie Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert, jak następuje:

Pkt 5.8.a w rozdz. XI SWZ otrzymuje brzmienie:

  1. zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Ochotnicza Straż Pożarna w Pruchniku nr 3,

Pruchnik ul. Ks. B. Markiewicza 263,  37-560 Pruchnik

oferta na „Remont samochodu gaśniczego Star 266

nie otwierać przed 22-09-2021 r. do godz. 10:30”

bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

Pkt 2 w rozdz. XI SWZ  -SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert: do dnia 22-09-2021 r. do godz. 10:00

Pkt 1 w rozdz. XII SWZ - TERMIN OTWARCIA OFERT otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22-09-2021 r., o godz. 10:30

Pkt 1 w rozdz. XIII SWZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 21.10.2021 r.

Powyższe brzmienie SWZ i zmodyfikowanego załącznika nr 7 do SWZ jest obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej zmiany. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

OSP w Pruchniku Nr 3

Krzysztof Szkoła

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Ochotnicza Straż Pożarna w Pruchniku nr 3

Pruchnik ul. Ks. B. Markiewicza 263

37-560 Pruchnik

NIP: 7921114825

Regon: 180379333

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA KLASYCZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE – TRYB PODSTAWOWY NA USŁUGI

Nazwa postępowania: „Remont samochodu gaśniczego Star 266

Zatwierdził:  Prezes Zarządu  OSP w Pruchniku nr 3 - Krzysztof Szkoła

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA (DO POBRANIA PONIŻEJ) ZAWIERA:

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. siwz wraz z załącznikami:

ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 projektowane postanowienia umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 oświadczenie z art. 125 ust. 1 Wykonawca

ZAŁĄCZNIK NR 4 oświadczenie z art. 125 ust. 5 Podmiot udost. zasoby

ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie z art. 117 ust. 4

ZAŁĄCZNIK NR 6 wzór zobowiązania

ZAŁĄCZNIK NR 7 opis przedmiotu zamówienia

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OSP w Pruchniku nr 3 - Remont samochodu gaśniczego Star 266
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:10.09.2021 18:54
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:11.10.2021 11:02