Remont odbudowa drogi gminnej Świebodna -Jodłówka Parcelacja

Pruchnik: Remont poprzez odbudowę infrastruktury drogowej-nawierzchni drogi gminnej Świebodna-Jodłówka Parcelacja, na terenie Gminy Pruchnik.

Numer ogłoszenia: 147511 - 2007; data zamieszczenia: 22.08.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 122804 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, fax 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont poprzez odbudowę infrastruktury drogowej-nawierzchni drogi gminnej Świebodna-Jodłówka Parcelacja, na terenie Gminy Pruchnik..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Remont- odbudowa nawierzchni drogi gminnej Świebodna -Jodłówka Parcelacja poprzez :
1/ Oczyszczenie nawierzchni drogowej mechanicznie 2170m2
2/ Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną 29,22 t
3/ Profilowanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem gr do 15cm

                           wraz robotami towarzyszącymi                                                 2015,0m2
4/ Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową śr. gr 5 cm 1982,5m2
5/Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 3 cm 1982,5m2

Szczegółowo został określony w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącymi załączniki do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 106251,62 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Przedsiebiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku. Społka Akcyjna., ul Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 106251.62

·                  Oferta z najniższą ceną: 106251.62 / oferta z najwyższą ceną: 120367.03

·                  Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont odbudowa drogi gminnej Świebodna -Jodłówka Parcelacja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.08.2007 13:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż