remont drogi transportu rolnego czII

Pruchnik: Remontu drogi transportu rolnego w miejscowości Pruchnik nr 1810, Gmina Pruchnik etap II
Numer ogłoszenia: 149137 - 2007; data zamieszczenia: 24.08.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak,

numer ogłoszenia w BZP: 123556 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, fax 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remontu drogi transportu rolnego w miejscowości Pruchnik nr 1810, Gmina Pruchnik etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remontu drogi transportu rolnego w miejscowości Pruchnik nr 1810 etap II, w tym:

1 Oczyszczenie i utwardzenie nawierzchni tłuczniem - klinowanej klińcem po uwałowaniu gr 7 cm 540m2

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 8100 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Roboty Ogólno Budowlane Brukarstwo Bogdan Babiś, Rożwienica 174, 37-565 Rozwienica, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 8100.00
  • Oferta z najniższą ceną: 8100.00 / oferta z najwyższą ceną: 8640.00
  • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:remont drogi transportu rolnego czII
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.08.2007 11:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż