roboty uzupełniające na zadaniu" remont odbudowa nawierzchni drogi gminnej Swiebodna- Jodłówka Parcelacja

Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.plFORMULARZ ZP-403

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak   Numer ogłoszenia w BZP: Rok   Pozycja Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gmina Pruchnik

Adres pocztowy:

ul. Rynek 1 / 1

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Pruchnik

37-560

podkarpackie

Telefon:

Fax:

016 6288024

016 6288024


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonaniu robót uzupełniających na zadaniu pt.Remont- odbudowa nawierzchni drogi gminnej Świebodna -Jodłówka Parcelacja


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
    Roboty budowlane Dostawy Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

1 Oczyszczenie nawierzchni drogowej mechanicznie 255,60 2Profilowanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem gr do 15cm wraz robotami towarzyszącymi 334,80m2 3 Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową śr. gr 5 cm 329,40 m2 4 Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 3 cm 329,40 m2

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Glówny przedmiot

45.23.32.26-9

Dodatkowe przedmiotyII.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 16850.02   Waluta PLN


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak Nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr:

NAZWA


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   31/08/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  
1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A.

Adres pocztowy:

ul Mickiewicza 79

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

Leżajsk

37-300

podkarpackie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:
    
16850,02

Oferta z najniższą ceną:   16850,02 / Oferta z najwyższą ceną:   16850,02


Waluta:  
PLN

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: roboty uzupełniające na zadaniu" remont odbudowa nawierzchni drogi gminnej Swiebodna- Jodłówka Parcelacja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.08.2007 07:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż