Remont dróg gminnych wmiejscowości Kramarzówka, Pruchnik Górny, Pruchnik

 

Remont dróg  gminnych w miejscowości Kramarzówka ,  Pruchnik Górny, Pruchnik

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Pruchnik: Numer ogłoszenia: 179793 - 2007; data zamieszczenia  w BZP: 28.09.2007

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 153002 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, fax 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 Remont dróg  gminnych w miejscowości Kramarzówka ,  Pruchnik Górny, Pruchnik

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont dróg  gminnych w miejscowości Kramarzówka ,

 Pruchnik Górny, Pruchnik

 w tym

 1/ profilowanie i wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym gr 10cm     850 m2

 2  profilowanie i wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym gr 30cm     240 m2

 3/ wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna     36 t

 4/ nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 4 cm                          350 m2

 5  nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej  warstwa wiążąca

      gr 3 cm oraz warstwa ścieralna gr 3 cm                                                        855 m2    

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 45.23.32.26-9  drogi dojazdowe

 45.23.31.42-6   roboty w zakresie naprawy dróg

 

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:  79825,00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28-09.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Budowa Dróg i Mostów Józef Babiś 37-500 Jarosław os Pułaskiego 7/12 , kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 79825,00
  • Oferta z najniższą ceną: 79825,00 / oferta z najwyższą ceną: 79825,00
  • Waluta: PLN.

  Wójt Gminy Pruchnik

          (-)

  Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont dróg gminnych wmiejscowości Kramarzówka, Pruchnik Górny, Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.09.2007 20:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż