dostawa posiłków szkolnych do końca roku 2007

                                     

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  usługi

Pruchnik: Numer ogłoszenia: ……………………….  ; data zamieszczenia  w BZP:  .................


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  nie,

numer ogłoszenia w BZP: -

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, fax 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Przygotowanie  posiłków (zup) dla uczniów w pomieszczeniach kuchennych Gimnazjum w miejscowości Pruchnik  codziennie w dni nauki szkolnej do końca roku  2007.   

 

 II.1.2) Rodzaj zamówienia:     usługi

II.1.3)

 Przygotowanie  posiłków (zup) dla uczniów w pomieszczeniach kuchennych Gimnazjum w miejscowości Pruchnik  codziennie w dni nauki szkolnej do końca roku  2007.   

       -posiłki wydawane na miejscu  ilość  10 (szacunek) x 54dni

       -posiłki dowożone                     ilość   15 (szacunek) x 54 dni

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

   55523100-3     usługi w zakresie posiłków szkolnych

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:   3 105,00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:    wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   08-10-.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Gastronomiczne  Barbara Cichy  , Kramarzówka 233 ,37-560 Pruchnik  , kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty:     3 105,00
  • Oferta z najniższą ceną:   3 105,00  / oferta z najwyższą cenę   3 105,00,
  • Waluta: PLN.

  Wójt Gminy Pruchnik

          (-)

  Stanisław Górski

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:dostawa posiłków szkolnych do końca roku 2007
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.10.2007 14:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż