Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2007 - 2015

UCHWAŁA Nr 72/XII/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 paździrnika 2007 r. w sprawie :
przyjęcia Strategii Rozwoju Gmniny Pruchnik na lata 2007 - 2015.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

§ 2.

Stwierdza się, że Strategia winna być realizowana w ścisłej współpracy z jednostkami, instytucjami i organizacjami wymienionymi w Strategii.

§ 3.

Stwierddza się, że zapisy Strategii mogą byc modyfikowane w trybie właściwym dla jej uchwalenia..

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 72/XII/07

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 30 paździrnika 2007 r.

 

Strategia Rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2007 - 2015

 


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2007 - 2015
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2007 10:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż