Zmiany w budżecie gminy na 2007 rok.

UCHWAŁA Nr 51/IX/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmian.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA:

§ 1.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1.

 

§ 2.

 

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie:   423.000

w tym:

  • odbudowa infrastruktury drogowo–mostowej w ramach usuwania klęski żywiołowej: 50.000
  • remont dróg gminnych: 250.000
  • wydatki bieżące na drogi gminne: 50.000
  • zimowe utrzymanie dróg: 49.000
  • zakup urządzeń klimatyzacyjnych dla OSP Nr 1: 12.000
  • remont grzybka OSP Rzeplin: 11.000
  • umowy zlecenie związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi1.000

§ 3.

 

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie:   223.000

w tym:

 

  • zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:  1.000
  • zakup usług pozostałych dla OSP Pruchnik Nr 1: 12.000
  • wodociągowanie Jodłówka – Świebodna: 210.000

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 51/IX/07

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 19 lipca 2007 r.

 

Przychody

 

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

200.000

 


 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 51/IX/07

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 19 lipca 2007 r.

 

Zestawienie wydatków

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

-

210.000

40002

 

Dostarczanie wody

-

210.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

210.000

600

 

 

Transport i łączność

399.000

-

60016

 

Drogi publiczne gminne

349.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

49.000

-

4270

Zakup usług remontowych

250.000

-

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

50.000

-

4270

Zakup usług remontowych

50.000

-

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

23.000

12.000

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

23.000

12.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

12.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

12.000

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

9.000

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.000

-

851

 

 

Ochrona zdrowia

1.000

1.000

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.000

1.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

1.000

Razem

423.000

223.000

 


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2007 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.07.2007 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.