Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

UCHWAŁA Nr 41/VII/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie :
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

            Działając na podstawie art. 167 ust 3 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005_r. o_finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) oraz art. 7 ust 1 art._10 ust_1_i_2, art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001_r. Nr_142, poz. 1591 z_późn. zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Gmina Pruchnik udziela w 2007 roku pomocy finansowej z budżetu gminy w kwocie 23.000 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na rzecz Komendy Powiatowej PSP w_Jarosławiu.

 

§ 2.

 

Szczegółowe zasady i terminy przekazywania pomocy finansowej określi stosowne porozumienie.

 

§ 3.

 

Upoważnia się Wójta Gminy Pruchnik do zawarcia umowy ze Starostwem Powiatowym w_Jarosławiu w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

 

§ 4.

 

Traci moc uchwała Nr 38/VI/2007 Rady Gminy Pruchnik z dnia 27.04.2007 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2007 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż