Zmiany w budżecie gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 42/VII/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy Pruchnik.

            Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2.

 

 1. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy o kwotę:  43.648
  w tym:
  • zakup myjki ciśnieniowej dla gospodarki komunalnej:  8.648
  • budowa drogi transportu rolnego35.000
 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy o kwotę:  17.800
  w tym:
  • remont dróg gminnych:  17.800

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

 

§ 3.

 

Ustala się zmianę przeznaczenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w kwocie 23.000 zł. tj.

 

zastępuje się:

 

   „zakup sprzętu typu samochód specjalny – podnośnik dla PSP w Jarosławiu”

 

na

 

   „zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla PSP w Jarosławiu”

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 42/VII/07

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 25 maja 2007 r.

 

Zestawienie dochodów:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

750

 

 

Administracja publiczna

7.216

-

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

7.216

-

0970

Wpływy z różnych dochodów

7.216

-

600

 

 

Transport i łączność

17.200

-

60017

 

Drogi wewnętrzne

17.200

-

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

17.200

-

758

 

 

Różne rozliczenia

-

9.683

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

-

9.683

2920

Subwencja ogólne z budżetu państwa

-

9.683

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

1.432

-

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1.432

-

2910

Wpływy za zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

1.432

-

Razem

25.848

9.683

 


 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 42/VII/07

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 25 maja 2007 r.

 

Zestawienie wydatków:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

8.648

-

70005

 

Gospodarka gruntami
 i nieruchomościami

8.648

-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

8.648

-

600

 

 

Transport i łączność

35.000

17.800

60016

 

Drogi publiczne gminne

-

17.800

4270

Zakup usług remontowych

-

17.800

60017

 

Drogi wewnętrzne

35.000

-

4270

Zakup usług remontowych

35.000

-

Razem

43.648

17.800

 


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2007 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.