Szczegółowe zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr 43/VII/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie :
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pruchniku.

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.l,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. l591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 51 i art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz._U. Nr 64, poz.593 z 2004 r. z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

 

§ 2.

 

Zakres usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy obejmuje specjalistyczną opiekę polegającą na:

 • zapewnieniu dziennego pobytu i posiłku,
 • prowadzeniu indywidualnej rehabilitacji, treningu umiejętności samoobsługowych, zaradności,
 • życiowej, poradnictwie oraz spędzeniu wolnego czasu,
 • umożliwieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym korzystania ze wszystkich możliwości, które mogą zaistnieć w środowisku lokalnym, a_w_konsekwencji zapewnienie im godziwego miejsca w społeczności z której się wywodzą oraz pełnej z nią integracji.

 

§ 3.

 1.  Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy jest odpłatny.
 2. Odpłatność ustala się w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie , zgodnie z poniższą tabelą.

 

Dochody *

Wysokość odpłatności w procentach, liczona od średniego miesięcznego kosztu utrzymania uczestnika w ŚDS

Dochody osoby samotnie gospodarującej

Dochody osoby w rodzinie

do 477 zł - 100%

do 351 zł - 100 %

0,00%

od 101 - 150%

od 101 - 150%

1%

od 151 - 200%

od 151 - 200%

2%

od 201 - 250%

od 201 - 250%

3%

Powyżej 250%

powyżej 250%

4%

 

* dochód w rozumieniu art. 8 ust. l ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
   /Dz. U. z
_2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm./

 

    3. Odpłatność za pobyt w ŚDS dokonywana jest w terminie do 15 - tego każdego miesiąca
        za miesiąc poprzedni w kasie Urzędu Gminy w Pruchniku.

    4. Uczestnik środowiskowego domu samopomocy nie ponosi opłat za okres nieobecności
        w następujących przypadkach:

 • pobyt w szpitalu - do dwóch miesięcy,
 • przebywanie na zwolnieniu lekarskim lub pobyt na turnusie rehabilitacyjnym - do dwóch miesięcy,
 • przerwę wakacyjną trwającą 2 tygodnie w okresie letnim, w czasie której dopuszcza się zamknięcie środowiskowego domu samopomocy,

§ 4. 

 1. Jeżeli dochód jest niższy od dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej, osoba nie ponosi opłaty. W tym przypadku organ wydaje decyzję o odstąpieniu od ustalonej opłaty.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. długotrwałej choroby, trudnej sytuacji materialnej, zdarzenia losowego, osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w środowiskowym domu samopomocy mogą być zwolnione z odpłatności. Decyzję o_zwolnieniu częściowym lub całkowitym wydaje organ jednostki samorządu terytorialnego w_formie decyzji administracyjnej. 

§ 5.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

 

§ 6.

 

Traci moc Uchwała Nr 28/V/07 Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pruchniku.

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2007 r.

 

§ 8.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szczegółowe zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2007 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż