UCHWAŁA Nr 40/VI/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie :
zasad korzystania z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Kramarzówce.

            Na podstawie art. 6 ust. 2 , art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust._1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Sala widowiskowa znajdująca się w budynku Domu Strażaka w Kramarzówce może być udostępniona do:

 1. przeprowadzania narad, konferencji, zebrań itp. imprez organizowanych przez organizacje społeczne, partie polityczne, stowarzyszenia, zakłady pracy, instytucje i osoby fizyczne,
 2. organizowania imprez kulturalno-rozrywkowych przez osoby prawne i fizyczne,
 3. organizowanie uroczystości rodzinnych,
 4. organizowanie innych imprez niż wymienione w pkt. 1 - 3. 

§ 2.

 1. Organizator imprezy zobowiązany jest do złożenia na piśmie podania o wynajęcie Sali z_podaniem terminu jej realizacji.
 2. W przypadku kolizji terminów, o kolejności udostępnienia Sali decydować będzie data wpływu podania do Zarządcy Sali ( Sołtysa sołectwa Kramarzówka).

§ 3.

 

Udostępnianie Sali oraz korzystanie z niej odbywać się może na podstawie zawartej umowy najmu.

 

§ 4.

 1. Oddanie sali w użytkowanie następuje odpłatnie.
 2. Opłaty za wynajęcie Sali wynoszą:
  1. za organizację wesel i innych imprez rodzinnych - 400,00 zł.
  2. za organizację zabaw tanecznych - 100.00 zł.
  3. za organizację dyskotek - 50,00 zł.
  4. za organizację narad, konferencji, zebrań itp. - 50,00
 3. Do opłat określonych w ust. 2 doliczany będzie podatek VAT w wysokości 22%.
 4. Organizator imprezy oprócz kosztów określonych w ust. 2 i 3 będzie ponosił koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody określone na podstawie wskazań poszczególnych liczników.

§ 5.

 

Wpływy z wynajmu Sali przeznacza się na utrzymanie jej w należytym stanie sanitarno -higienicznym, prowadzenie bieżących remontów, zakupu wyposażenia oraz na koszty związane z jej eksploatacją.

 

§ 6.

 1. Przed oddaniem Sali organizatorowi oraz po jej zwrocie strony sporządzają protokół określający stan techniczny i wyposażenie Sali oraz spisują stan liczników energii i_wodomierza przed przyjęciem Sali i po jej zwrocie.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w stanie technicznym lub wyposażeniu Sali organizator imprezy zobowiązany jest do pokrycia tych szkód.
 3. Szczegółowe zasady pokrywania szkód w stanie technicznym lub wyposażeniu Sali określa umowa najmu.

§ 7.

 1. Odpłatność za udostępnienie Sali, wynikającą z zawartej umowy najmu, organizator imprezy jest zobowiązany wpłacić po podpisaniu umowy, lecz przed oddaniem Sali w_używanie w Kasie Urzędu Gminy Pruchnik lub na konto bankowe Gminy.
 2. Odpłatność za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę organizator imprezy zobowiązany jest wpłacić w ciągu 7 dni od chwili otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Urząd Gminy Pruchnik.

§ 8.

 

Z obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1-3 zwalnia się Organy Gminy Pruchnik. Radę Sołecką sołectwa Kramarzówka oraz organizacje społeczne działające na terenie wsi Kramarzówka.

 

§ 9.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

 

§ 10.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pruchnik.

 

§ 11.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady korzystania z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Kramarzówce.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:02.05.2007 08:45
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak