Dostawa materiałów biurowych isrodków bhp w roku 2008

GK 3410/18/2007

                                                                                               Pruchnik   27-12-200705

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia:

 

                    Dostarczenie materiałów biurowych i środków bhp dla

                          Urzędu Gminy Pruchnik w roku 2008”

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

     Gmina Pruchnik

    Ul Rynek 1

    37-560  Pruchnik

     www.pruchnik.bip.info.pl

     E-mail : ugpruchnik@post.pl

     Godziny urzędowania  w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 14:00

2) Określenie trybu zamówienia:

     Tryb: przetarg  nieograniczony

3)   Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych    warunków zamówienia; www. pruchnik.bip.info.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji

       o    możliwości składania ofert częściowych:

    Przedmiotem zamówienia jest :

     Dostarczenie materiałów biurowych i środków bhp dla

                          Urzędu Gminy Pruchnik w roku 2008”

    Szczegółowy wykaz stanowi załącznik do siwz w formacie Excel

  Materiały muszą  spełniać wymagania polskich norm

 

Zamawiający  nie  dopuszcza  składanie ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV: 21100000-4, 25247000-4, 30192000-1, 24513000-3

 Zamawiający nie przewiduje zakupu zamówień uzupełniających o których mowa

                           w art. 67 ust 1 pkt. 7

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia ; od podpisania umowy sukcesywnie do 31-12-2008.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.         W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy:

a)    Nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

b)    Spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

c)    Spełniający warunki i wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia       i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

             Ocena spełnienia warunków  wymaganych od oferentów zostanie dokonana

                        wg formuły „ spełnia-nie spełnia”

    7)1  Informacje o oświadczeniach i dokumentach , jakie maja dostarczyć wykonawcy w  

              celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1.             Oferta winna być sporządzona na lub w oparciu o „Formularz oferty” (załącznik Nr 1 do specyfikacji) oraz zawierać niżej wymienione załączniki:

Załącznik Nr 1

-

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

Załącznik Nr 2

-

a/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

b/ Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych w ppkt. a dokumentów wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

8) Informacja na temat wadium:

 Zamawiający nie żąda od wykonawców  wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

 Cena

100

10) miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Gminy Pruchnik, ul Rynek 1 , 37-560 Pruchnik, pokój nr 15

   do dnia 2008-01-04 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Gminy Pruchnik, ul Rynek 1 , 37-560 Pruchnik, pokój nr 9

   do dnia 2008-01-04 do godz. 10:05

                        

12) termin związania ofertą

Okres: ilość dni 30

                           

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z wykonawcami

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 Zamawiający nie przewiduje zakupów w formie „ dynamicznego systemu zakupów

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

16) Ogłoszenie umieszczono w BZP dnia 27-12-208r    

     

Wójt Gminy Pruchnik

Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów biurowych isrodków bhp w roku 2008
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.12.2007 13:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż