Zmiany w budżecie na 2007 rok.

UCHWAŁA Nr 85/XIV/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o_samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

 

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 129.767
  w tym:
  • opłaty za wodę   30.000 zł
  • wpływy z różnych opłat   500 zł
  • wpływy z czynszów   6.000 zł
  • opłata grobowa   2.000 zł
  • dochody należne j. s. t. (dowody osobiste)   3.500 zł
  • prowizja dla płatnika podatku PIT   5.000 zł
  • podatek od środków transportowych   19.000 zł
  • podatek dochodowy od osób prawnych   10.000 zł
  • odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym   30.000 zł
  • opłaty za ścieki   6.000 zł
  • wpłaty za wyżywienie   5.000 zł
  • środki PFOŚiGW na budowę kanalizacji (umowa w zał.)   10.000 zł.
  • subwencja ogólna w części oświatowej   2.767 zł.
 2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 33.900
  w tym:
  • sprzedaż drewna   11.000 zł
  • należne dochody j. s. t.   1.900 zł
  • opłata eksploatacyjna   15.000 zł
  • darowizny na kanalizację  6.000 zł

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 110.867
  w tym:
  • odpis na Izby Rolnicze   1.000 zł
  • zakup materiałów do budowy kanalizacji w miejscowości Pruchnik   10.000 zł
  • pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na zakup  samochodu – karetki pogotowia na rzecz COM w Jarosławiu   50.000 zł
  • zimowe utrzymanie dróg gminnych   15.000 zł
  • oświetlenie uliczne zakup energii   5.000 zł
  • zakup wyposażenia dla UG   15.000 zł
  • odszkodowanie dla osoby fizycznej   1.000 zł
  • pielęgnacja lasów komunalnych   2.000 zł
  • bieżące utrzymanie OSP   4.100 zł
  • zakup żywności do świetlicy szkolnej   5.000 zł
  • wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach podstawowych   2.767 zł 
 2. Zmniejsza się wydatki - 215.000
  w tym:
  • kanalizacja dokumentacja   200.000 zł
  • zbiornik małej retencji – dokumentacja   15.000 zł

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę - 200.000
w tym:

 • spłata rat kredytu w BS Jarosław

Szczegóły zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 85/XIV/07

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 14 grudnia 2007 r.

Zestawienie dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie
i
zaopatrywanie
w
energię elektryczną, gaz
i
wodę

30.000

-

40002

Dostarczanie wody

30.000

-

0830

Wpływy z usług

30.000

-

020

Leśnictwo

-

11.000

02001

Gospodarka leśna

-

11.000

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

-

11.000

600

Transport i łączność

150

-

60095

Pozostała działalność

150

-

0690

Wpływ z różnych opłat

150

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

6.350

-

70005

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

6.350

-

0690

Wpływy z różnych opłat

350

-

0750

Dochody z najmu
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

6.000

-

710

Działalność usługowa

2.000

-

71035

Cmentarze

2.000

-

0830

Wpływy z usług

2.000

-

750

Administracja publiczna

8.500

1.900

75011

Urzędy Wojewódzkie

3.500

-

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

3.500

-

75023

Urzędy gmin (miast
i miast na prawach powiatu)

5.000

1.900

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

-

1.900

0970

Wpływy z różnych dochodów

5.000

-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

29.000

15.000

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2.000

-

0340

Podatek od środków transportowych

2.000

-

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

17.000

-

0340

Podatek od środków transportowych

17.000

-

75621

Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

10.000

-

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

10.000

-

75618

Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw

-

15.000

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

-

15.000

758

Różne rozliczenia

32.767

-

75814

Różne rozliczenia finansowe

30.000

-

0920

Pozostałe odsetki

30.000

-

75801

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2.767

-

2920

Subwencje ogólne
z budżetu państwa

2.767

-

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

16.000

6.000

90001

Gospodarka ściekowa
i ochrona wód

16.000

6.000

0830

Wpływy z usług

6.000

-

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej

-

6.000

2440

Dotacje otrzymane
z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

10.000

-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5.000

-

85401

Świetlice szkolne

5.000

-

0830

Wpływy z usług

5.000

-

Razem

129.767

33.900


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 85/XIV/07

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 14 grudnia 2007 r.

 

Zestawienie wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

1.000

-

01030

Izby rolnicze

1.000

-

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego

1.000

-

020

Leśnictwo

2.000

-

02001

Gospodarka leśna

2.000

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.000

-

600

Transport i łączność

15.000

-

60016

Drogi publiczne gminne

15.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

-

400

Wytwarzanie
i zaopatrywanie
w energię elektryczna, gaz
i wodę

1.000

-

40002

Dostarczanie wody

1.000

-

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

1.000

-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.100

-

75412

Ochotnicze straże pożarne

4.100

-

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

4.100

-

851

Ochrona zdrowia

50.000

-

85195

Pozostała działalność

50.000

-

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych

50.000

-

750

Administracja publiczna

15.000

-

75023

Urzędy gmin (miast
i miast na prawach powiatu)

15.000

-

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

15.000

-

801

Oświata i wychowanie

2.767

-

80101

Szkoły podstawowe

2.767

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.767

-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5.000

-

85401

Świetlice szkolne

5.000

-

4220

Zakup środków żywności

5.000

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15.000

215.000

90001

Gospodarka ściekowa
i ochrona wód

10.000

215.000

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

10.000

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

215.000

90015

Oświetlenie ulic, placów
i dróg

5.000

-

4260

Zakup energii

5.000

-

Razem

110.867

215.000


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 85/XIV/07

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 14 grudnia 2007 r.

Rozchody:

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów

200.000


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie na 2007 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2007 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.