Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

UCHWAŁA Nr 87/XIV/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie :
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

            Działając na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005_r. o_finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, póz. 2104 z późn. zmianami) oraz art. 7 ust. 1, art._10_ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z_2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

 

Gmina Pruchnik udziela w 2007 roku pomocy finansowej z budżetu gminy w kwocie 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu - karetki pogotowia na rzecz Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

§ 2.

Szczegółowe zasady i terminy przekazania pomocy finansowej określi stosowna umowa.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Pruchnik do zawarcia umowy ze Starostwem Powiatowym w_Jarosławiu w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2007 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.