UCHWAŁA Nr 83/XIII/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie :
zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granice ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2007 r.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.).

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

 

Upoważnia się Wójta Gminy Pruchnik do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w kwocie do 100.000_zł. na 2008 r. na realizację zadania pn. „Zaopatrzenie mieszkańców Gminy Pruchnik w_ciepło - budowa kolektorów słonecznych”.

§ 2.

Spłata zobowiązań nastąpi w 2008 r. z następujących źródeł:

  1. podatku od nieruchomości i rolnego,
  2. subwencji ogólnej.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granice ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.11.2007 09:45
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak