UCHWAŁA Nr 82/XIII/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie :
 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

            Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art_6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006_r. Nr_136, poz. 969 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2007 r. (M.P. z dnia 23 października 2007 r. Nr 77, poz. 831 ) z kwoty 58,29 zł za l q do kwoty 46,00 zł za l q.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik, nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem l stycznia 2008 r.

§ 4.

Treść uchwały winna być podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, uchwała zostanie przekazana Radom Sołeckim na terenie Gminy oraz wyłożona do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.11.2007 09:30
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak