UCHWAŁA Nr 81/XIII/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie :
 opłaty targowej.

            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 19 pkt 1 litera „a” i pkt._2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z_2006 r. Nr_121, poz. 844 z późniejszymi zmianami oraz obwieszczenia MF z 26 lipca 2007_r. w prawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M. P. z dnia 3 sierpnia 2007_r. Nr_47 poz. 557).

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

 

 1. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych, osób prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Pruchnik.
 2. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel, w_szczególności:
  • z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych i_części do środków transportowych
  • opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków
 3. Ustala się następujące miejsca na terenie Gminy Pruchnik przeznaczone do handlu obwoźnego i obnośnego:
  • plac GS przy ul. Ks B. Markiewicza w Pruchniku
  • inne miejsca, w których prowadzony jest handel w sposób określony w art._15 ust_2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pod warunkiem, że nie koliduje z_ruchem pieszym i jezdnym a tym samym nie stwarza zagrożenia dla życia i_zdrowia handlujących i kupujących
 4. Zabrania się prowadzenia handlu na ulicach i chodnikach

§ 2.

 1. Ustala się następujące stawki dzienne opłaty targowej:
  1. za sprzedaż ze stołu, namiotu, stojaków itp.- 10_
  2. za sprzedaż z przyczep gastronomicznych, kontenerów czy samochodów- 25_
 2. Należności z tytułu opłaty targowej będą egzekwowane w trybie egzekucji administracyjnej

§ 3.

 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa
 2. Inkasentem są upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy bez prawa do wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Pruchnik Nr 168/XXVII/2000 z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w_życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia i ma zastosowanie od roku podatkowego 2008.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłata targowa.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.11.2007 09:15
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:17.01.2008 12:23