UCHWAŁA Nr 80/XIII/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie :
 ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pruchnik.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

 

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pruchnik w roku podatkowym 2008 wynoszą:

 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  600 zł
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  1.000 zł
  3. powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  1.200 zł
 2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:


  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

  Stawki podatku (w złotych)

  nie mniej niż

  mniej niż

  oś jezdna (osie jezdne)
  z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  Dwie osie

  12

  13

  1.200

  1.300

  13

  14

  1.300

  1.400

  14

  15

  1.400

  1.500

  15

  1.500

  1.600

  Trzy osie

  12

  17

  1.400

  1.500

  17

  19

  1.500

  1.600

  19

  21

  1.600

  1.700

  21

  23

  1.700

  1.800

  23

  25

  1.800

  1.900

  25

  1.900

  2.000

  Cztery osie i więcej

  12

  25

  1.700

  1.800

  25

  27

  1.800

  1.900

  27

  29

  1.900

  2.000

  29

  31

  2.000

  2.453

  31

  2.125

  2.453


 3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  1. od 3,5 tony do 7 ton włącznie  1.300 zł
  2. powyżej 7 ton a poniżej 12 ton  1.340 zł
 4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa + ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

  Stawki podatku (w złotych)

  nie mniej niż

  mniej niż

  oś jezdna (osie jezdne)
  z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  Dwie osie

  12

  18

  1.200

  1.300

  18

  25

  1.400

  1.500

  25

  31

  1.500

  1.600

  31

  1.600

  1.800

  Trzy osie i więcej

  12

  40

  1.550

  1.650

  40

  1.650

  2.300


 5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
  1. od 7 ton do 10 ton włącznie  1.100 zł
  2. powyżej 10 ton a poniżej 12 ton  1.200 zł
 6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa +pojazd silnikowy (w tonach)

  Stawki podatku (w złotych)

  nie mniej niż

  mniej niż

  oś jezdna (osie jezdne)
  z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  Jedna 

  12

  18

  1.000

  1.100

  18

  25

  1.100

  1.200

  25

  1.200

  1.300

  Dwie osie

  12

  28

  1.100

  1.200

  28

  33

  1.200

  1.300

  33

  38

  1.300

  1.400

  38

  1.400

  1.600

  Trzy osie i więcej

  12

  38

  1.250

  1.300

  38

  1.300

  1.400


 7. Od autobusu – w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  1. mniej niż 20 miejsc  1.000 zł
  2. od 20 miejsc do 29 miejsc  1.200 zł
  3. równej lub wyższej niż 30 miejsc  1.770 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 3.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruchnik.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Pruchnik Nr 222/XXX/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie w roku podatkowym 2008 r.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.11.2007 09:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:17.01.2008 12:55