UCHWAŁA Nr 79/XIII/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie :
 podatku od nieruchomości.

            Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2001 r. Nr 142 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

 

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w następujących wysokościach:

  1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej 0,57 zł.
  2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 14,50 zł.
  3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 8,86 zł.
  4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej 3,80 zł
  5. od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1m2  powierzchni użytkowej 3,35 zł
  6. od budowli - 2% ich wartości
  7. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,60 zł
  8. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,74 zł
  9. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,18 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik, nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 221/XXX/2005 r. z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 5.

Treść uchwały winna być podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, uchwała zostanie przekazana Radom Sołeckim na terenie Gminy oraz wyłożona do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek od nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.11.2007 08:45
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak