UCHWAŁA Nr 77/XIII/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie :
 zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granice ustalona przez Radą Gminy w budżecie na 2007 r.

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990_r. o_samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

 

Upoważnia się Wójta Gminy do:

  • zaciągnięcia zobowiązań finansowych w kwocie 21.500 zł. na 2008 r. na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na modernizację stadionu w Pruchniku”.

§ 2.

Spłata zobowiązań nastąpi w 2008 r. z następujących źródeł:

  1. podatku od nieruchomości i rolnego
  2. subwencji ogólnej

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granice ustalona przez Radą Gminy w budżecie na 2007r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.11.2007 08:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak