UCHWAŁA Nr 76/XIII/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie :
 zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2007r.

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

 

   1.   Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę   79.044
        
w tym:

  • subwencja uzupełniająca (pismo MF w załączeniu)   75.044
  • wpływy z innych lokalnych opłat   4.000

   Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

   2.   Zwiększa się wydatki budżetowe gminy o kwotę   85.544
         
w tym:

  • zakup materiałów do wykonania kanalizacji gminy   10.000
  • wykonanie ogrzewania w budynku OSP Jodłówka   40.000
  • budowa nowych punktów oświetleniowych   10.000
  • utrzymanie bieżące dróg gminnych   19.044
  • opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu w Pruchniku   6.500

   3.   Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy   6.500
        
w tym:

  • opracowanie koncepcji modernizacji stadionu w Pruchniku   6.500

   Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

do Uchwały Nr 76/XIII/07

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 28 listopada 2007 r.

Zestawienie dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

758

Różne rozliczenia

75.044

-

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

75.044

-

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

75.044

-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4.000

-

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku  od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

4.000

-

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

4.000

-

Razem

79.044

-


 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 76/XIII/07

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 28 listopada 2007 r.

Zestawienie wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20.000

-

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

-

90015

Oświetlenie ulic, placów  i dróg

10.000

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

40.000

-

75412

Ochotnicze straże pożarne

40.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

40.000

-

600

Transport i łączność

19.044

-

60016

Drogi publiczne gminne

19.044

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19.044

-

926

Kultura fizyczna i sport

6.500

6.500

92601

Obiekty sportowe

6.500

6.500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6.500

6.500

Razem

85.544

6.500


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2007r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.11.2007 08:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak