Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.plFORMULARZ ZP-403

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publiczne

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak   Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2007  Pozycja 258368

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gmina Pruchnik

Adres pocztowy:

ul. Rynek 1 / 1

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Pruchnik

37-560

podkarpackie

Telefon:

Fax:

016 6288024

016 6288024


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostarczenie materiałów biurowych i środków bhp dla Urzędu Gminy Pruchnik w roku 2008

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Dostarczenie materiałów biurowych i środków bhp dla Urzędu Gminy Pruchnik w roku 2008 Szczegółowy wykaz stanowi załącznik do siwz w formacie Excel

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Glówny przedmiot

21.10.00.00-4

Dodatkowe przedmioty

25.24.70.00-4
30.19.20.00-1
24.51.30.00-3II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 17830.07   Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
 

Nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr:

NAZWA


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   17/01/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   4

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Resgraph Spółka zoo

Adres pocztowy:

ul Boya Żeleńskiego 19

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

Rzeszów

35-105

podkarpackie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:
    17830,07

Oferta z najniższą ceną:   17830,07 / Oferta z najwyższą ceną:   23638,80


Waluta:  
PLNPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów biurowych i środków bhp w roku 2008
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:18.01.2008 14:10
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:18.01.2008 14:10