Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 74/XII/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 października 2007 r. w sprawie :
zmieniająca uchwalę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruchnik.

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zmianami)

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

  1. W uchwale Nr 56/X/07 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pruchnik zmienia się treść § 2. ust. 1., który otrzymuje brzmienie:

„Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:

 DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE (w zł)  

 MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ STYPENDIUM SZKOLNEGO (w zł)

 do 351 zł         

 56,00 zł

 

”.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2007 10:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż