Intencja przystąpienia do spółki pn. „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Radymnie” celem wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami.

UCHWAŁA Nr 73/XII/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 października 2007 r. w sprawie :
intencji przystąpienia do spółki pn. „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Radymnie” celem wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami.

            Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 16 i 16 a pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

Gmina Pruchnik wyraża wolę utworzenia spółki pn. „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z.o.o. z siedzibą w Radymnie”, celem wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami z gminami powiatów:

 • jarosławskiego
 • lubaczowskiego
 • przemyskiego
 • łańcuckiego
 • przeworskiego

§ 2.

 1. Celem Spółki jest wspólna realizacja zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami.
 2. Spółka będzie realizować projekt pn.:
  „Budowa i eksploatacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów z siedzibą w Radymnie w zakresie:
  • mechanicznej sortowni odpadów zmieszanych, w tym instalacji do paliwa alternatywnego,
  • instalacji do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych z uwzględnieniem osadów ściekowych,
  • stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych,
  • stacji demontażu gruzu budowlanego,
  • modernizacji i rozbudowy, na terenie poszczególnych gmin, systemu selektywnej zbiórki odpadów wraz z utworzeniem sieci Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

§ 3.

Po utworzeniu Spółki, Gmina Pruchnik deklaruje finansowanie Wstępnego Studium Wykonalności, oraz zobowiązuje się do pokrycia wkładu finansowego (w tym kosztów niekwalifikowanych) proporcjonalnie do kosztów zadania - wskaźnikiem w przeliczeniu do liczby mieszkańców.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Intencja przystąpienia do spółki pn. „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Radymnie” celem wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2007 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż