Zmiany w budżecie gminy na 2007 rok.

UCHWAŁA Nr 69/XII/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 paździrnika 2007 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę:   217.366
  w tym:
  • remont nawierzchni drogi gminnej Świebodna – Jodłówka – Parcelacja - II etap:   120.000
   (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)
  • promocja gminy poprzez wydanie kalendarza na 2008 r.:   7.500
  • zakup wyposażenia do galerii:   20.000
  • odprowadzenie do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych:   3.866
  • zakup samochodu strażackiego dla OSP Nr 2 w Pruchniku:   60.000
  • modernizacja c. o. w budynku wielofunkcyjnym w Jodłówce:   6.000
 2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę:   60.000
  w tym:
  • karosacja samochodu strażackiego:   60.000

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 68/XII/07

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 30 października 2007 r.

Zestawienie dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

600

Transport i łączność

120.000

-

60078

Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych

120.000

-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

120.000

-

710

Działalność usługowa

5.000

-

71035

Cmentarze

5.000

-

0830

Wpływy z usług

5.000

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

6.000

-

70005

Gospodarka gruntami  i nieruchomościami

6.000

-

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

6.000

-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

56.000

54.000

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

56.000

-

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

56.000

-

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

-

30.000

0360

Podatek od spadków i darowizn

-

30.000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

-

24.000

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

-

24.000

750

Administracja publiczna

500

-

75075

Promocja jednostek samorządu
terytorialnego

500

-

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

500

-

852

Pomoc społeczna

23.866

-

85203

Ośrodki wsparcia

20.000

-

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

20.000

-

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.866

-

0970

Wpływy z różnych dochodów

3.576

-

0920

Pozostałe odsetki

290

-

Razem

211.366

54.000


 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 68/XII/07

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 30 października 2007 r.

Zestawienie wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

600

Transport i łączność

120.000

-

60078

Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych

120.000

-

4270

Zakup usług remontowych

120.000

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

6.000

-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6.000

-

4270

Zakup usług remontowych

6.000

-

750

Administracja publiczna

7.500

-

75075

Promocja jednostek samorządy terytorialnego 

7.500

-

4300

Zakup usług pozostałych

7.500

-

852

Pomoc społeczna

23.866

-

85203

Ośrodki wsparcia

20.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.000

-

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.866

-

2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

3.576

-

4580

Pozostałe odsetki

16

-

4560

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

274

-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

60.000

60.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

60.000

60.000

4300

Zakup usług pozostałych

-

60.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

60.000

-

Razem

217.366

60.000


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2007 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2007 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż