Należności przysługujące radnym Rady Gminy Pruchnik z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

UCHWAŁA Nr 67/XI/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 26 września 2007 r. w sprawie :
należności przysługujących radnym Rady Gminy Pruchnik z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

            Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz § 5 ust. 3 i § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138, z 2003 Nr 33, poz. 280.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 • spotkanie w celu wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządów,
 • współpraca z gminami bądź miastami partnerskimi,
 • organizacja pomocy i współpracy z Polonią,
 • udział w konferencjach, kursach, szkoleniach,
 • udział w prezentacjach i zapoznawanie się z nowatorskimi rozwiązaniami w dziedzinach wchodzących w zakres merytorycznych prac komisji Rady.

§ 2.

 1. Polecenie wyjazdu służbowego, tzn. określenie celu, środka transportu, terminu, miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży – określa Przewodniczący Rady w stosunku do członków Rady.
 2. Czynności wymienione w ust. l, w stosunku do Przewodniczącego Rady dokonuje jeden z Wiceprzewodniczących Rady.

§ 3.

 1. Radnemu przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych ustalone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zm.).
 2. W przypadku podróży zagranicznych radnemu przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.).

§ 4.

Na wniosek radnego Przewodniczący Rady może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy. W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek maksymalnych za jeden kilometr przebiegu określonych:

 1. dla podróży krajowych - w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania dla celów służbowych samochodów, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.);
 2. dla podróży zagranicznych - w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pruchnik.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


 

 

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY PRUCHNIK

w sprawie  należności przysługujących radnym Rady Gminy Pruchnik z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez Radę. Natomiast szczegółowe uregulowania dotyczące kosztów podróży radnych ujęte zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. Zgodnie z § 5 ust. 3 tego rozporządzenia, na wniosek radnego przewodniczący rady gminy może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy. W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu określonych przez radę gminy na podstawie przepisów dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Należności przysługujące radnym Rady Gminy Pruchnik z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.09.2007 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż