Zmiany w budżecie Gminy na 2007 r.

UCHWAŁA Nr 61/XI/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 26 września 2007 r. w sprawie :
zmian w budżecie Gminy na 2007 r.

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA:

§ 1.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

  1. Zwiększa się deficyt budżetowy Gminy w kwocie 50.000zł., który zostanie sfinansowany z wolnych środków, które stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy.
  2. Zwiększa się przychody w kwocie 50.000zł., pochodzące z wolnych środków.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 61/XI/07

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 26 września 2007 r.

Zestawienie wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

215.000

15.000

40002

Dostarczanie wody

215.000

15.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

215.000

15.000

600

Transport i łączność

30.000

30.000

60014

Drogi publiczne powiatowe

30.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.200

-

4300

Zakup usług pozostałych

13.000

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9.800

-

60095

Pozostała działalność

-

30.000

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

-

30.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

12.000

100.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

12.000

100.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12.000

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

50.000

4300

Zakup usług pozostałych

-

20.000

4260

Zakup energii

-

20.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

10.000

750

Administracja publiczna

-

15.000

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

15.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

15.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

27.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-

27.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

27.000

926

Kultura fizyczna i sport

-

20.000

92695

Pozostała działalność

-

20.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

20.000

Razem

257.000

207.000


 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 61/XI/07

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 26 września 2007 r.

Przychody:

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

50.000


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie Gminy na 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.09.2007 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż