Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.plFORMULARZ ZP-403

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?   tak
 Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008  Pozycja 1067


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gmina Pruchnik

Adres pocztowy:

ul. Rynek 1 / 1

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Pruchnik

37-560

podkarpackie

Telefon:

Fax:

016 6288024

016 6288024


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Sukcesywne dostarczanie paliw płynnych do środków transportu Zamawiającego dokonywana w systemie bezgotówkowym dla Urzędu Gminy Pruchnik


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
  Dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostarczanie paliw płynnych do środków transportu Zamawiającego dokonywana w systemie bezgotówkowym dla Urzędu Gminy Pruchnik 1 benzyna bezołowiowa PB 95 19 500 litrów 2 olej napędowy letni i zimowy 22 000 litrów 3 gaz zasilający LPG 5 000 litrów Dostarczane paliwa musza spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 pażdziernika 2005r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. Nr 216, poz 1825 z póz. Zm.) określone przez polskie normy PB(PN-EN 228:2005),ON( PN-EN 590:2005), LPG (PN EN 589).

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Glówny przedmiot

23.11.12.00-0

Dodatkowe przedmioty

23.12.11.00-2
40.22.00.00-0II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 149333.23   Waluta PLN


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
 Nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr:

NAZWA


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   14/01/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  
1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TADEX Stacje paliw Tadeusz Jędrejasz

Adres pocztowy:

ul Wysoka 415

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

Łańcut

37-100

podkarpackie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:
    
149333.23

Oferta z najniższą ceną:   149333.23 / Oferta z najwyższą ceną:   149333.23


Waluta:  
PLN

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Gk 3410/1/2008
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:24.01.2008 12:32
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:24.01.2008 12:32